مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین»

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین»

چکیده

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف 100 نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که 50 نفر  از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و 50 نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری T-TesT استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان با عقاید مذهبی بالا در دو مقیاس سلامت عمومی و خود کارآمدی وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان با عقاید مذهبی پایین داشتند و به طور کل تاثیر مثبت عقاید و باورهای دینی را در سازوکاری بهتر با زندگی شان می دهد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول : بیان مسئله

1-1-)مقدمه

1-2-) بیان مسئله

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4) سوالات پژوهش

1-5) اهداف پژوهش

1-6) فرضیه های پژوهش

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه ی تحقیق

2-1) آقار منفی بر تندرستی

2-2) زیگموندفروید

2-3) آلبرت الیس

2-4) وندل والترز

2-5) متخصصان مراقبت های اولیه

2-6) پزشکان مراقبت های اولیه

2-7) آرای روان شناسان موافق با دین

2-8) ویلیام جیمز

2-9) کارل گستاویونگ

2-10) دین و سلامت روان

2-11) مقابله ی دینی با تنش

2-12) خشنودی خوش بینانه از زندگی

2-13) تفسیر خوش بینانه از مرگ

2-14) افسردگی و خودکشی

2-15) اضطراب

2-16) مصرف سوء الکل و دارو

2-17) مطالعات درمانی

2-18) سازو کارهای ممکن برای تاثیر دین

2-19) دین و سلامت بدن

2-20) فشار خون بالا

2-21)سکته مغزی

2-22) بیماری قلبی

2-23) سرطان

2-24)مرگ ومیر ناشی از همه علل

2-25) سایر مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر دین داری بر جسم و روان

انسان

فصل سوم : روش پژوهش

3-1) مقدمه

3-2) جامعه ی آماری پژوهش

3-3) نمونه ی آماری و روش نمونه گیری

3-4) طرح پژوهش

3-5) روش دست یابی به داده ها

3-6) پرسش نامه ی نگرش مذهبی

3-7) پرسش نامه ی سلامت عمومی

3-8) اعتبار پرسش نامه ی سلامت عمومی

3-9) پایایی پرسش نامه ی سلامت عمومی

3-10) روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی

3-11) مقیاس های سلامت عمومی

3-12) پرسش نامه ی خودکارآمدی

3-13) روش جمع آوری داده ها

3-14) روش اجرای اصلی پژوهش

3-15) روش آماری

فصل چهارم : یافته ها

4-1) مقدمه

4-2) داده های تحلیل شده

4-3) فرضیه های پژوهش و تائید  یا  عدم تائید آنها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه

5-2) نتایج تحقیق و بحث و بررسی

5-3) محدودیت های پژوهش

5-4) پیشنهاد های  تحقیق

منابع و ماخذ

نوع فایل :word

تعداد صفحات:97

نوع داده:zip

خرید

 

 

 

admin
6 جولای 2016
509 بازدید