نقش هاي مديريتي مينتزبرگ

نقش هاي مديريتي مينتزبرگ

مدل سيستم اجتماعي، اولين بار در سال 1952 به وسيله گتزلر به عنوان چارچوبي روان شناختي- جامعه شناختي براي مطالعه مديريت آموزشي ارائه شد. نظريه سيستم ها و مدل سيستم باز به عنوان چارچوب هاي مفهومي، براي توصيف و توضيح ساختارها و فراگردهاي سازمان هاي آموزشي و مدرسه ها سودمندند. به موجب مدل سيستم اجتماعي، عملكرد و رفتار سازماني به وسيله چهار دسته از عناصر تعيين مي شوند ساختار، افراد انساني، جو گروهي و فرهنگ جامعه.

هوي ميسكل چهار دسته عناصر اصلي داخل سيستم مدرسه را به عنوان خرده سيستم هاي ساختاري، فردي، فرهنگي و سياسي مشخص كرده اند. اين خرده سيستم ها دروندادها را از محيط گرفته، دگرگون مي سازند. كنش و واكنش هاي متقابل آنها، نظام عمليات سيستم را به وجود مي آورند. عمليات و فعاليت هاي سيستم تحت تأثير فرصت ها و تقاضاي محيطي شكل مي گيرند. ساز و كارهاي بازخورد، سيستم را قادر مي سازند كه كيفيت كار خرده سيستم هاي دروني خود را ارزيابي كند در نتيجه اختلاف ميان عملكرد واقعي و عملكرد منتظره شناسايي مي شوند و سيستم نسبت به اصلاح، تنظيم و تغيير اقدام به عمل مي آورد.

فهرست مطالبس

نقش هاي مراوده اي

مدل سيستم اجتماعي براي مدرسه

شبكه مديريت

7-تئوري جايگزينهاي رهبري

تعاريف سازمان يادگيرنده

اهداف سازمان يادگيرنده

سطوح يادگيري سازمان يادگيرنده

فرآيند يادگيري سازماني داراي مراحل زير است:

ابعاد سازمان يادگيرنده

ابعاد

ازمان يادگيرنده:

سطوح حوزه هاي معرفتي فراگيري سازماني

ويژگي هاي فرهنگي يادگيري مشاركتي

ضرورت استفاده از يادگيري مشاركتي

عناصر يادگيري مشاركتي

فعاليت هاي كاربردي كلاسي در يادگيري مشاركتي

نقش مديران در مديريت مبتني بر مدرسه

محور ساخت گرايي عبارتند از: ساخت گرايي اجتماعي – ساخت گرايي شناختي

ويژگي هاي تدريس و يادگيري ساختن گرايي

شرطي كنشگر

آموزش و پرورش قابليت مدار

سازمان كلاس:

مديريت كلاس:

سير تكامل سازمانهاي يادگيرنده

موانع يادگيري سازماني

بررسي ارتباط مديريت آموزشي با سازمان يادگيرنده

رابطه بين TQM و راهكار شركت

اصول چهارده گانه دمينگ

زنجيره واكنشي بهبود كيفيت (بر پايه نظر دمينگ)

پيام جوران

برنامه ريزي كيفيت:‌

توصيه هاي دهگانه جوران

پيام كرازبي

روش كرازبي

ايده هاي اصلي علماي كيفيت

نوع فایل : word

تعداد صفحات :250

خرید
admin
11 آگوست 2015
219 بازدید