اصول سرپرستي (قاطعيت در مديريت )

اصول سرپرستي (قاطعيت در مديريت )

ئوري هاي مديريتي به عنوان مجموعه اي متحول و مرتبط با شرايط اقتصادي ـ صنعتي و دگرگونيهاي سياسي ـ اجتماعي همواره به صورت بستري مناسب در ارايه روشهاي كابردي و سامان سازماني مورد استفاده قرار داشته است. اين مجموعه هم اكنون به عنوان علوم مديريتي، گستردة دامنه داري از چارچوبهاي علمي، همچون اقتصاد، رياضيات و آمار، روانشناسي، جامعه شناسي، مهندسي و دانش سياسي را در برمي‌گيرد. از همين روست كه ((الگوسازي مديريت)) در سالهاي اخير، بيش از پيش، از جنبة مفهومي‌و نظريه پردازي صرف، به مدل هاي كاربردي و مبتني بر ديدگاه هاي ((بين رشته اي)) گرايش يافته است.

فرآيند علمي‌تر شدن دانش مديريت، بر پاية علوم غير كمي‌و نظريه هاي كيفي نيز تقويت شده است كه از جمله مهمترين آنها بايد از تئوري ها و الگوهاي عقلايي مربوط به ((مديريت رفتار سازماني)) نام برد. اين شاخه از دانش مديريت، به شدت تحت تأثير ((دانش روانشناسي)) قرار داشته و رابطة تنگاتنگي را با علوم رفتاري ايجاد كرده است. شناخت انسان و تجزيه و تحليل كنش و واكنشهاي انساني در يك مجموعة سازماني، ادراك ما را از واقعيتهاي مديريتي و ساختار علمي‌مجموعه هاي ((انساني ـ تكنولوژيك)) و فعاليتهاي ((سازمان ـ مديريتي)) به طور چشمگيري افزايش داده است (Kahen 1997). به بيان ديگر، تلفيق منطقي دانش مبتني بر واقعيت روانشناسي و چارچوبهاي نظري مديريت، موجب پيدايش مفاهيم و الگوهاي نوين كاربردي شده است كه مقولة ((قاطعيت)) از جمله تازه ترين آنهاست.

فهرست مطالب

پيشگفتار

نظريه

اثر خود مثبت گويي

برنامه ريزي اوليه يا تجربة برنامه ريزي

منظور اصلي

اولويت دادن به احساس در مقابل منطق در برخي تصميم گيريها

اقرار به اين كه چيزي را نمي‌دانيد با درك نمي‌كنيد.

جاي نگراني نيست كه من ناقص هستم، بايد خودم باشم.

حقوق مشابه

گاهي اوقات خودتان را نفر اول در نظر بگيريد

دقاع از حق خود، چشم پوشي از حق خود.

فنون يا روشهاي قاطعيت

پاسخ ابهام آلود

كاوشگري در زمينه هاي انتقاد

روش دور باطل يا صفحة سوزن خورده

مشخص نمودن نتيجه

ارتباط و زبان غير گفتاري

انواع ارتباطات مبتني ب حركات بدن: زبان غير گفتاري

ژست

حركات دست و سر

چهره

چشمان

آهنگ صدا

نوع فایل : word

تعداد صفحات :70

قیمت : فقط 3 هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت نشان داده می شود.

خرید
admin
11 آگوست 2015
225 بازدید