آسيب شناسي رفتار سازماني

آسيب شناسي رفتار سازماني

شرح مختصر:

آسيب شناسي (Patholiogy) مطالعه مباني كاركردهاي نابسامان است. بيشتر مردم بر اين عقيده اند كه پديده هايي چون جنايت، تخلف، الكليسم، اعتياد به موادمخدر، فقر و حاشيه نشيني و سوءسكونت هاي حاد و جنبه هاي آسيب شناختي در زندگي امروزي هستند. در چارچوب نظريه تضاد، بروز پديده هاي تعارض آميز و تضادهاي دروني جامعه كه پايه اصلي آنها تعارض هاي طبقاتي است موجب نابساماني هاي رفتاري مي شوند. تمركز سرمايه و قدرت در دست گروه هايي كه علايق و منافع مشترك اقتصادي و سياسي دارند – و با يكديگر نيز در ستيزند – موجب گرايش دادن معيارها به سمت استفاده خودي و ايجاد محروميت توده ها مي شود. محروميت ها، واكنش هاي پرخاشگرانه، غيرعادي، نابهنجار و بزهكارانه را موجب مي شوند و به هر حال گروه هاي آسيب ديده اجتماعي را پديد مي آورند. در اين مقاله عوامل مختلف در ايجاد كاركردهاي نابسامان در رفتار سازماني آسيب شناسي مي شود.

چكيده
– مقدمه
ادبيات تحقيق
انگيزه هاى فيزيكى
انگيزه هاى اجتماعى
انگيزه هاى روانى
– چارچوب نظرى
– نابرابرى هاى اجتماعى
– نتايج نابرابرى هاى اجتماعى
– عوامل بيرونى جرم و انحراف
– مشاركت و تصميم گيرى
– حقوق و مزايا
– جمع بندى
پيشنهادات

تعداد صفحات: 20

قیمت 2 هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت نشن داده می شود

خرید

 

 

 

admin
28 جولای 2015
201 بازدید