آزمون افسردگي مارياكواس

آزمون افسردگي مارياكواس

عنوان:

هنجاريابي آزمون افسردگي كودكان مارياكواس براي كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي

مقدمه :
بدون شك نيروي انساني از مهم ترين سرمايه‌هاي جوامع است. سرمايه اي كه امكان بهربرداري از منابع انرژي را فراهم مي‌سازد و وجود كار آمدش رفاه و امنيت جامعه را تامين مي‌كند. اهميت نيروي انساني تا جايي است كه منابع مادي همواره يك پله پايين تر از آن قرار مي‌گيرد اين مساله باعث توجه بيش از بيش جوامع بشري به نيروي انساني گرديده و برنامه ريزي‌هاي گسترده اي در جهت حفظ و تربيت آن انجام گرفته تا ميزان بهره وري از اين سرمايه ي ناشناخته را ( البته در برخي كشورها ) افزايش يابد.
حفظ و تربيت نيروي انساني علاوه بر اين كه از جهت جسماني مورد توجه است از نظر رواني بسيار مهم است. چرا كه هر گونه دگرگوني روحي، جسم را تحت تأثير قرار داده و فرد را ناكارآمد مي‌كند.
اگر چه ضرب المثل « عقل سالم در بدن سالم است » در بين مردم باب شده اما بايد اين ضرب المثل بدين گونه اصلاح گردد كه : عقل سالم در بدن سالم و بدن سالم در سايه ي روح سالم است. بديهي است روح و روان ناسالم جسم را پژمرده و تنبل ساخته و قدرت كار و فعاليت را از او مي‌گيرد. كوتاه سخن اين كه تلاش‌هاي جوامع در جهت سلامت جامعه به خصوص در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه سلامت روحي و رواني افراد از اهميت بيشتري نسبت به سلامت جسماني برخوردار است. وجود اين گونه تحليل و نظريه‌ها درباره ي نيروي انساني باعث شده كه جوامع كوچك و بزرگ از خانواده تا مدرسه و از سطح ملي تا سطح جهاني همه و همه توجه بيشتري به سلامت افراد نمايند و فرد را ابتدا از نظر رواني به خوبي بشناسند آن گاه با تدابير مؤثر موانع رشد روحي او را مرتفع سازند تا در سايه روح سالم،جسم سالم پرورش يابد و افراد سالم سلامت جامعه را تامين و تضمين كنند. گستره ي بيماري‌هاي روحي و رواني كه مانع رشد طبيعي و شكوفايي استعدادهاي افراد مي‌گردد، بسيار وسيع است اما در اين ميان افسردگي يكي از شايع ترين بيماري‌هاي سده ي اخير است. درباره ي افسردگي كه در تمام دوره‌هاي رشد ممكن است بروز دهد تحقيقات و مطالعات زيادي صورت گرفته و نتايج نشان مي‌دهد كه افسردگي در دوران نوجواني كه موم شخصيت فرد شكل مگيرد مهم و قابل تامل است و اگر بدان توجه نگردد باعث بروز ناهنجاري‌هاي شخصيتي و شكوفا نشدن استعدادها مي‌گردد.

فهرست:

فهرست مطالب ››عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت پژوهش
اهداف تحقيق
اهداف كلي
تعاريف نظري واژه‌ها و مفاهيم
تعاريف عملياتي واژه‌ها و مفاهيم
سؤالات تحقيق
فرضيه‌هاي تحقيق
فصل دوم : پيشينه پژوهش
مقدمه
سلامتي و تعريف آن
عوامل تأثيرگذار بر سلامت
انواع سلامتي
سلامت رواني و تعريف آن
عوامل موثر بر سلامت رواني
اختلالات رواني و تعريف آن
تاريخچه بررسي اختلالات رواني
طبقه بندي اختلالات رواني
اختلالات خلقي و تعريف آن
تاريخچه بررسي اختلالات خلقي
طبقه بندي اختلالات خلقي
اختلالات افسردگي
اختلالات دو قطبي
اختلال افسردگي و تعريف آن
نظريه‌هاي روان شناختي در مورد افسردگي
نظريه زيست شناختي
نظريه روان پويايي
نظريه يادگيري
نظريه شناختي
علايم و نشانه‌هاي اختلال افسردگي
سبب شناسي اختلال افسردگي
انواع افسردگي
اختلال افسردگي و سن
اختلال افسرگي و جنس
روشهاي تشخيص و ارزيابي افسردگي در كودكان
انواع آزمونهاي ارزيابي افسردگي
پرسشنامه افسردگي كودكان
2 ـ پرسشنامه افسردگي بك
مقياس افسردگي اصلي براي مطالعات همه گير شناسي
آزمون و تعريف آن
سابقه تاريخي آزمونهاي رواني
ويژگيهاي آزمونهاي رواني
ويژگيهاي اصلي
روش باز آزمايي
روش فرمهاي همتا يا موازي
روش دو نيمه كردن آزمون
روش كودر ـ ريچاردسون
روايي محتوا

روايي صوري يا ظاهري :
روايي ملاكي
روايي سازه
حساسيت يا ظرافت تشخيص
ويژگيهاي فرعي
مفهوم نرم يا هنجار و تعريف آن
انواع نرم يا هنجار
هنجارهاي سني
هنجارهاي كلاسي
هنجارهاي رتبه درصدي
هنجار مربوط به نمرات معيار
پژوهشهاي خارجي
پژوهشهاي داخلي
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
روش اجراي تحقيق
ابزارهاي گرد آوري اطلاعات
روايي و پايايي آزمون مارياكواس
روايي و پايائي آزمون افسردگي بك
روشهاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش
سؤالات پژوهش
فرضيه‌ها پژوهش
فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه
محاسبه پايايي آزمون
تحليل نتايج
محاسبه روايي آزمون
فرضيه اول
فرضيه دوم
فرضيه سوم
اداري
فرضيه چهارم
فرضيه پنجم
فرضيه ششم
فرضيه هفتم
فرضيه هشتم
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات
پيشنهادات كاربردي
پيشنهادات پژوهشي
محدوديت‌ها
ضمائم
فهرست منابع و مأخذ

تعداد صفحات:156

نوع فایل :word

قیمت : 10 هزار

لینک دانلود پس از پرداخت نشان داده می شود

خرید

 

 

 

admin
15 ژوئن 2015
271 بازدید