بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

شرح مختصر

هرم سني جمعيت ايران در سالهاي اول بعد از انقلاب شكلي مخروطي با قاعده پهن به خود گرفت كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سالهاي بعد اين رشد بسرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد بطوري كه اكنون يك ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را مي توان بوضوح مشاهده كرد مشابه اين تغيير را مي توان در نمودار رشد جمعيت كشور هاي اروپايي و بخصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهاني اول مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (بويژه مردان ) و بدليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالي كه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشي از كنترل رشد جمعيت و تنظيم خانواده مي باشد.

كشور ايران داراي جمعيت جواني مي باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود 35% جمعيت كشور را افراد زير 18 سال تشكيل مي دهند اين آمار اهميت تحقيق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر مي نمايد.

براساس مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوي سازمان ثبت احوال نشان مي دهد كه 99 در صد از زنان كشور ما موفق به ازدواج مي شوند و تنها يك درصد آنان تا پايان عمر خود موفق به ازدواج نمي شوند.

شاخص ديگر ميانگين طول مدت ازدواج است كه اين رقم در جامعه ما بسيار بالا است.

فهرست:

بيان مسئله:
عوامل موثر بر الگوي سني ازدواج:
اهداف:
اهداف اختصاصي:
اهداف كاربردي:
فرضيات:
سئوال ها:
روش تحقيق:
نمونه گيري:
ملاحظات اخلاقي:
پيش آزمايي:
نتيجه بررسي:
تحليل داده ها:
گروه هاي سني ازدواج:
برآورد وضعيت الگوي سني ازدواج در آينده كشور:
آغاز بحران:
پيشگيري:
نتيجه گيري
منابع:

نوع فایل :word

تعداد صفحات :27

قیمت :3 هزار تومان

خرید
admin
12 ژوئن 2015
924 بازدید