جامعه نمرات

موضوع : جامعه نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطارمقدمه :

جامعه نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی دبیرستان عطار

نمونه نمرات ریاضی و فیزیک

کلاس 201و202 دبیرستان عطار

فهرست :

نمونه نمرات رياضی و فيزيک کلاس 201و202 دبيرستان عطار

داده ها

اعداد تصادفی

دسته بندی داده ها و جدول فراوانی

دامنه تغييرات

جدول فراوانی نمرات رياضي

جدول فراوانی نمرات فيزيک

نمودار ساقه و برگ

شاخص های مرکزی

ميانه

نمودار جعبه ای

ميانگين

واريانس

انحراف معيار

ضريب تغييرات

نوع فایل : word

تعداد صفحات : ۱0 صفحه

قیمت : فقط 3 هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت نشان داده می شود

خرید
admin
7 آوریل 2015
276 بازدید