آمار سن بيماران بيمارستان

موضوع : پرو‍ژه آماري آمار سن بيماران بيمارستان

مقدمه :

پروژه ي آماري كه براي شما عنايت گرديده شامل است از تعداد سن افرادي كه در بيمارستان 22 بهمن شهرستان نيشابور طي حادثه اي مجروح و يا بطور تصادفي زخمي شده اند.همان طور كه ملاحظه مي شود سن يك متغير كمي پيوسته است اين پروژه در مورد كناب آمار سال دوم دبيرستان «نظري» و همه ي مواردي كه ياد مي شود و در اين تحقيق نوشته مي شود مطابق روابط و موضوعات اين كتاب درسي مي باشد.در اين بحث نمونه هايي از عواملي كه در زير مورد بحث است آمده است:1ـ دسته بندي داده ها و جدول فراواني آنها – 2 – نمودار داده ها – 3 – شاخص هاي مركزي – 4 – شاخص هاي پراكندگي .

فهرست :

مقدمه

رسم جدول فراواني و حدود دسته با مركز دسته

تشكيل جدول فراواني

رسم جدول فراواني داده ها

نمودارها و تحليل داده ها

نمودار ميله ای

نمودار مستطيلي

نمودار چند بر فراواني

نمودار دايره اي

نمودار ساقه و برگ

نمودار جعبه اي

شاخص هاي مركزي

ميانگين

شاخص هاي پراكندگی

واريانس

انحراف معيار

ضريب تغييرات

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 17 صفحه

قیمت : فقط 3 هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت نشان داده می شود

خرید
admin
5 آوریل 2015
258 بازدید