پایان نامه تگدیگری

پایان نامه تگدیگری

چکیده:

تکدی گری به عنوان یک پدیده ی ناشایست و مخرب و با انواع مدها و روش ها در سطح جوامع مختلف همواره وجود داشته و به نوعی در بعضی از جوامع متاسفانه به صورت یک فرهنگ درآمده است و از آنجا که دارای ابعاد پیچیده ای می باشد ، کنترل و محمود نمودن آن و البته در شرایط ایده آل از بین بردن آن متدها و روش های پیچیده مدیریت شهری و روانشناختی اجتماعی را می طلبد .تکدی گری که به صورت عامیانه به ان گدایی نیزمی گویند ، امروزه در سطح جوامع بشری به گونه ای شده است که متاسفانه یک رنج وسیع سنی را در بر گرفته است و ما شاهد حضور و فعالیت متکدیانی از سنین کودکی تا کهنسالی و در مکان های مختلف عمومی هستیم ، لهذا کم و کیف پیچیدگی روش های کنترل و محدود نمودن آن ، به دلیل وجود همین رنج وسیع سنی واضح است .مستقل از آنجه که در مورد رنج وسیع سنی و دیگر موارد که در فوق به آن اشاره شد ، متکدیان به دو دسته ی اصلی تقسیم می شوند . دسته ی اول آنان هستند که الزاما تنگ دست و تحت فشار معیشتی نبوده و بلکه از همان اوان کودکی در محیطی با تفکر تکدی گری پرورش یافته و فطرتا دارای روحیه ی تکدی گری شده اند و با وجودی که امکانات معیشتی نسبتا مطلوبی دارند به صورت یک عادت ناپسند به این روش نادرست و غیرمولد و به صورت انگل هایی در سطح اجتماع حضور می یابند و همواره بر دوش دیگر آحاد اجتماع سنگینی می کنند و از همین جا است که انواع روش های پیچیده ی : دروغ گویی ، چاپلوسی ، ایجاد ترحم در دیگران ، کلاهبرداری و نهایتا بزهکاری و انجام امور خلاف را در پیکره ی اجتماع اپیدمی ، می نمایند که نمونه های فراوانی از این قبیل متکدیان به اصطلاح ثروتمند را مرتبا می بینیم و یا در روزنامه ها می خوانیم . دسته ی دوم آنان هستند که حقیقتا تنگ دست بوده و تحت فشار معیشتی قرار دارند و از نظر جسمی و یا ذهنی معلول و قادر به انجام کارهای مولد در سطح اجتماع نمی باشند و حتی بخشی از آنان ممکن است طبع تکدی گری نداشته و ذاتا گدا و گداپرور نباشند

محتویات:

سرآغاز
مقدمه :
فصل اول:
کلیات تحقیق
بیان مسئله وسوال های تحقیق:
1-1- رایجترین تصوری که ازیک گدابه ذهنمان میرسدچیست؟
1-2- آیا تکدیگری یک معضل اجتماعی است؟
1-3- ایامشگل جمع اوری متکدیان درسطح مشگین شهریک معضل اساسی برای شهرداری شده است؟
1-4- چگونه میتوان ابزارها وراههای رفع تکدیگری رادرسطح شهرایجادکرد؟
2- اهمیت،ضرورت واهداف تحقیق:
2-1- جمع آوری یا ساماندهی تکدیگری ازسطح مشگین شهر:
3- فرضیه:
3-1- به نظر میرسد تکدی گری زمینه سازناهنجاری های اجتماعی درسطح مشگین شهراست
3-2- افرادی که تکدی گری می کنند به چند دسته تقسیم می شوند.
3-3-به نظر میرسد وجود تکدیگری زمینه ساز بزهکاری،فسادوفحشاودزدی است.
4-روش تحقیق:
5-قلمروزمانی ومکانی تحقیق:
6- محدودیت هاوموانع تحقیق:
فصل دوم:
مبانی نظری تحقیق
2-1-تعریف تکدی گری:
2-2- مفهوم تکدی
2-3-تکدی گری چهار خصوصیت عمده دارد:
2-4-انواع تکدی
2-5- علل و عوامل مؤثر در ظهور پدیده تکدی
1- عوامل اجتماعی – اقتصادی:
2- عوامل روانی و فردی:
2-6- شیوه های تکدی
2-7- تکدی گری، آبستن آسیبهای اجتماعی
2-8-بررسی آماری پدیده تکدی
2-9- مذمت تکدی گری
2-10- تکدی از دیدگاه فقها
2-11-تکدی گری در قانون:
2-12- شغلی به نام تکدی گری:
2-14- گدای میلیونر و ثروتمند :
2-15- تکدیگری به شیوه مدرن
2-15-1 درآمدهای میلیونی
2-15-2 گدایان پیامکی
2-15-3 آنها قانون هم می دانند
2-15-4 چرخه معیوب ساماندهی
2-16- قانون درباره گدايي كردن چه مي‌گويد؟
2-17- تکدیگری درآموزه های قرآنی:
2-18- نتیجه گیری:
فصل سوم:
جغرافیای طبیعی
منطقه ی مورد مطالعه
3-1- موقعیت (حدود ومرزهای مشگین شهر):
3-2- اقلیم (اب وهوا)
3-3- بارندگی ودما:
3-4- بادهای غالب شهرستان مشگین:
3-5- توپوگرافی شهرستان مشگین :
3-6- پوشش گیاهی ،جانوری وخاک مشگین شهر:
3-7- زمین شناسی شهرستان مشگین :
3-8- منابع اب:
3-9- جغرافیای تاریخی:
وضعیت فرهنگی واجتماعی:
3-10- صنايع و معادن:
3-11- جمعیت شهرستان در گذشته وحال :
3-12- ساختمان سنی وجنسی جمعیت:
3-13- ساختمان شغلی جمعیت :
4-1- تراکم جمعیت برحسب کیلومترمربع :
فصل چهارم:
جغرافیای انسانی منطقه ی مورد مطالعه
4-2- گسترش پدیده تکدی گری درمشگین شهر:
4-3- موقعیت اقتصادی وتقسیم درآمدوکار در مشگین شهر:
4-6-تکدی گری وراهای مقابله با آن در شهرستان
4-7- با این وضع هم می خواهیم سوئیس شویم:
وجود باندهای غیر بومی متکدیان در مشگین شهر
4-9- نتیجه گیری
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
5- آزمون فرضیات
5-1- يكي از نابهنجاري هاي اجتماعي كه نمايي از بحران در ساختار جامعه است مسئله تكدي گري است
5-2- متكديان در شهر ۳ دسته هستند؛
5-3- سکوت و بی توجهی مسئولان در مقابله با پدیده تکدی گری:
6- نتیجه گیری
7- پیشنهادات
منابع

نوع فایل : word

تعداد صفحات :70

قیمت 20 هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت نشان داده می شود

خرید

 

admin
25 مارس 2015
1293 بازدید