عوامل گرایش به اعتياد

عوامل گرایش به اعتياد
اعتياد يك بيماري زيست شناختي، روانشناختي و اجتماعي است عوامل متعددي در اتيولوژي سوء مصرف و اعتياد موثر هستند كه در تعامل با يكديگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتياد مي شوند. عوامل موثر بر فرد، محيط فرد و كليه علل و عوامل درهم بافته اي هستند كه بر يكديگر تاثير مي گذارند. درك كليه علل و عوامل زمينه اي موجب مي شود تا روند پيشگيري، شناسايي، درمان و پيگيري به طور هدفمند طرح ريزي شود.

محتویات:

عوامل مخاطره آميز

عوامل مخاطره آميز فردي

دوره نوجواني

استعداد ارثي

صفات شخصيتي:

صفات ضد اجتماعي

پرخاشگري

اختلالهاي رواني:

افسردگي اساسي

نگرش مثبت به مواد

موقعيتهاي مخاطره آميز:

ترك تحصيل

بي سرپرستي

تاثير مثبت مواد بر فرد

دوره نوجواني

ژنتيك

شيوع خشونت و اعمال خلاف

عوامل مربوط به خانواده

تاثير دوستان

عوامل مربوط به مدرسه

عوامل مربوط به محل سكونت

قوانين

بازار مواد

مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعي

كمبود امكانات فرهنگي، ورزشي، تفريحي

بيان اهميت موضوع اعتياد

نوع فایل : zip

word

 

دانلود پروژه آماری

admin
14 مارس 2015
341 بازدید